skip to Main Content

ikon_utsiktikon_picknickVandringikon_cyklingikon_blomningikon_historia

Sandsjöbacka är Hallands största naturreservat på land. Kala berg och ljunghedar, omväxlande med sprickdalar, små sjöar och skog bildar tillsammans ett spännande och varierat landskap. Om du vill ha den bästa utsikten ska du ta dig till reservatets centrala del och den så kallade Bräckan – en moränås från istiden. Här har du en strålande vy över hela härligheten.

SE & GÖRA

För hundra år sedan bestod Halland till en tredjedel av ljunghed, och då var Sandsjöbacka-reservatet fortfarande en öppen, betad utmark där ljungheden dominerade. Ett medvetet röjningsarbete och betesdrift håller idag de centrala delarna av heden öppen. De södra och östra delarna av reservatet domineras av ett mer svårtillgängligt mosaiklandskap med hällar, hedar, småvatten och självföryngrade löv- och blandskogar. I de större dalgångarna finns inslag av åkrar och betesmarker.

Mitt i reservatet hittar du Bräckan. Här har du en fantastisk utsikt över hedlandskapet. Uppe på bräckan kan du se rester av ett gammalt torpställe med låga stenmurar och åkerlyckor. Bräckan är en så kallad ”drumlin” som har uppstått när isen har flyttat på morän, grus och sand och skapat tårtformade upphöjda ”åsar”, parallellt med isens rörelse.

Floran här domineras av magra hedar med växter som ljung, lingon, klockljung, pors och myrlilja. Vid Grönabur och Sandsjön finns mer artrik ängsvegetation. På sluttningarna ner mot Sandsjön växer lövskog med björk i övre delen och klibbal i de fuktigare partierna längre ner. Österut om drumlinen är det blöt kärrmark. Är du uppmärksam kan du kanske se en småvessla.

Det finns över 80 fågelarter och rovfåglar som häckar inom reservatet. På de öppna ljunghedarna lever bland annat orre, trädlärka och nattskärra. I Sandsjön häckar skäggdopping.

Flera vandringsleder finns. Om du vill ha en fin dagsvandring på ca 22 kilometer genom hela reservatet startar du vid Sisjön eller Kyrkbyn-Dala. Sträckan består av mindre stigar och motionsspår genom olika naturtyper. I norr är det mestadels barrskog, myrmarker och bredare grusvägar. Den mellersta delen är en blandning av små stigar i lövskog, runt sjöar och uppodlade slätter. Längst i söder övergår terrängen i brantare dalstråk med klippor, ljunghedar och utsikt ända till havet.

Kuriosa: För mer än hundra år sedan användes ljungen på våren och sommaren som bete för t.ex. får, getter, och nötkreatur. Bränslefrågan var ett problem i ljunghedstrakter. När ljungen skars av och topparna användes till foder användes de grövre stammarna till bränsle. Ljungen var också viktig för biskötseln. Med jämna mellanrum brändes marken av för att inte heden skulle växa igen och för att förbättra betet.

TILLGÄNGLIGHET

Sandsjöbacka ligger mellan Kungsbacka i söder och Mölndal i norr. I reservatet finns gott om vackra vandringsleder och flera stigar som är relativt lättvandrade. Området kan dock vara svårtillgängligt för barnvagnar och rullstolar.

HITTA HIT

Från E6:ans rastplats kan man lätt ta sig upp på bräckan söder om Sandsjön. Det finns flera P-platser i anslutning till ljungheden, både vid rastplatserna vid Sandsjöbackamotet och vid Långås. Närmsta busshållplats är Långås.